Del gjerne:

 

Ringerike Utvikling er en av våre absolutt fremste framsnakkere av Ringeriksregionen – og det langt utenfor kommunegrensene, ja, til og med utenfor landegrensene. Nå mener jeg imidlertid at de selv virkelig fortjener å bli framsnakket. Og er det noe som jeg liker å gjøre, så er det jo nettopp det; Ringerike Utvikling har vært, er og bør også i fremtiden få fortsette å være, en kreativ og dynamisk organisasjon med stor gjennomføringsevne. Med varslede budsjettkutt, frykter jeg nå at kraften i dette, for hele Ringeriksregionen, viktige kompetansemiljøet vil forsvinne.

Jeg vil innledningsvis her for ordens skyld gjøre oppmerksom på at jeg i løpet av det siste året har utført en rekke frilansoppdrag for Ringerike Utvikling. Det er et samarbeide som jeg utelukkende ser på som en fordel og intet hinder i min vurdering av denne aktuelle saken, ettersom at jeg i denne tiden har lært både selskapet så vel som menneskene bak godt å kjenne – og ikke minst sett hva de med høy måloppnåelse har fått utrettet.

 Viljen og evnen

Jeg har som følge av dette fått mulighet til å følge en rekke prosesser og prosjekter og sett hvilke arbeidsmengder som er lagt ned, motivert av et brennende og resultatorientert engasjement som strekker seg langt utenfor arbeidstid og stillingsinstrukser. Det er viktig for meg å understreke at jeg her uttaler meg utelukkende som stolt og lokalpatriotisk innbygger i Ringerike kommune. Mitt hjerte brenner for en samlet Ringeriksregion – det samme vet jeg at også gjelder for Ringerike Utvikling.

Saken er …

Ringerike Utvikling AS ble stiftet i 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner samt Høgskolen i Sørøst-Norge. De har i dag fire faste ansatte; Jørgen Moe, daglig leder, Tone Reneflot Thoresen, administrasjonssjef, Pelle Gangeskar, næringsutviklingssjef og Claus Frølund, markeds- og næringsanalytiker. Ringerike Utvikling skal være et av eiernes strategiske verktøy for å nå mål som er satt for Ringeriksregionen, og rapporterer selskapet fortløpende tilbake til sine eiere.

Forrige uke varslet imidlertid flertallspartiene i Ringerike kommune, svært brått og uventet, et kutt i den årlige budsjettstøtten til Ringerike Utvikling på hele to millioner kroner – og dette i en svært avgjørende fase for regionens vekst og næringsutvikling. Disse politikerne ønsker isteden at de to millionene skal brukes til å etablere en egen strategi- og utviklingsavdeling i Ringerike kommune, som skal ledes av en egen utviklingsdirektør. Det mener jeg bestemt at vil være ensbetydende med å reversere en allerede langt kommet utviklingsprosess.

(Faksimile Ringerikes Blad)

Det sier seg selv at et kutt i denne størrelsesorden, som utgjør over halvparten av dagens støtte på 3,6 millioner kroner, er svært dramatisk. Samtidig kan man heller ikke se bort fra at de andre eierne nå vil følge etter med tilsvarende kutt. Resultatet vil da i så fall med stor sannsynlighet bety kroken på døra for en av regionens største patrioter og mest kreative og framoverlente selgere, med en, i mine øyne, enorm og framtidsrettet handlingskraft. Har vi tid og råd til det?

Vi må få ting til å skje …

Jeg har naturlig nok stor forståelse for at flertallspartiene ønsker en utvidet innsikt i kontroll med kommunens næringsutvikling. Men kanskje de da heller bør se på nye samarbeidsmodeller mellom kommunen og Ringerike Utvikling. En mulig øsning vil kanskje kunne være å ansette en strategileder i kommunen, som kan koordineres med den velfungerende næringslivsutviklingsavdelingen som kommunen allerede er en eier av, og får løpende rapportering fra.

Så vidt meg bekjent, har kommunen liten eller ingen erfaring med næringsutvikling og håndtering av henvendelser fra større nasjonale og internasjonale selskaper som er potensielle etablerere i regionen. Det har imidlertid Ringerike Utvikling.

En omstillingsprosess slik kommunen nå har varslet, vil, i tillegg til åpenbart å svekke samarbeidet med Ringerikes nabokommuner, naturlig nok bli svært tidkrevende. Ikke minst med å rekruttere nødvendig kompetanse. Ordfører Kjell B. Hansen uttrykte et ønske om å ha begge hendene på rattet. I dette tilfellet, er jeg redd at det samtidig vil medføre at høyrefoten vil skifte plass fra gass til brems. Og ja, Kirsten Orebråten, dere må få ting til å skje. Men det må skje i riktig retning – ikke ved å reversere et allerede langt kommet og vellykket arbeid.

Samlet kraft

I en rapport utarbeidet av Høyskolen i Sørøst-Norge som ble publisert i 2016, fremgår en realistisk målsetning i befolkningsveksten i Ringeriksregionen fra dagens 43 000 innbyggere til 83 000 i 2045 som følge av Ringeriksbanen og ny E16. Altså en fordobling av innbyggertallet, med bygging av 16.000 til 20.000 nye boliger. Parallelt med dette, er det identifisert et realistisk potensiale for 8.000-10.000 nye arbeidsplasser. Men – dette er kun et potensiale – dette er arbeidsplasser som må skapes, og de må skapes av nye aktører, ikke av de allerede etablerte næringslivsaktører i regionen. Kort oppsummert betyr dette at Ringeriksregionen aktivt må selge seg inn, både hos potensielle tilflyttere og nye næringsaktører. Jeg kan personlig ikke se annet enn at dette best gjøres med samlet kraft.

Da befinner vi oss jo nettopp i kjernen av Ringerike Utvikling. Med høy kompetanse og bredt opparbeidet kontaktnett, har de klart å oppnå oppmerksomhet og få blikket vendt mot de utallige muligheter som Ringeriksregionen kan tilby og ikke minst tilrettelegge for i nær framtid.

Ringeriksregionens store styrke, har hele tiden vært kompetanse, gjennomføringskraft og evnen til å snu seg raskt rundt og levere – Finn Christian Aamodt, Invest in Norway.

Følgende aktiviteter ville med stor sannsynlighet ikke blitt gjennomført uten Ringerike Utvikling. Felles for de alle, er at de danner et bilde av en framoverlent og handlekraftig region i utvikling;

  • Det foregår i disse dager innspilling av underholdningensprogrammet “Handlingens Menn” i den gamle kraftstasjonen ved bybrua. Dette er program som sendes i beste sendetid på NRK på årets åtte siste lørdager. Dette hadde neppe skjedd uten Ringerike Utvikling.
  • 2. august i år, hadde NRK-satsingen Sommertoget stopp på Hønefoss stasjon med direktesending samme kveld. Lokale artister og et variert utvalg av det lokale næringslivet sørget for at perrongene rundt Hønefoss stasjon gjennom hele dagen var fylt til trengsel. Uten assistanse fra Ringerike Utvikling, hadde ikke dette vært mulig.
  • Da den anerkjente kokken Andreas Viestad spilte inn nye episoder av matprogrammet ”En bit av Norge” som ble sendt på TV2, ble to av sendingene viet mat-tradisjoner fra Ringeriksregionen. Innspillingene som ble gjort fra lokasjoner som Mørkonga, Mo Gård, Elstøen Gartneri, Tverrsjøen, Strømsodbygda, Thorbjørnrud Hotel og foran fossen i Hønefoss ble en krevende prosess. Prosjektet hadde ikke latt seg gjennomføre uten Ringerike Utvikling. Resultatet ble en enestående estetisk presentasjon av mangfoldet som hele Ringeriksregionen har å by på.
  • Emigrateme.com var en idé Ringerike Utvikling kom opp med etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA. Det noe uortodokse innfallet utviklet seg raskt til å bli et PR-stunt, som ble fanget opp av riksdekkende nyhetssendinger. Idéen ble født etter at Canadas immigrasjonsnettsider krasjet fordi så mange skal ha søkt på hvordan å flytte til landet. – Da skjønte vi at det var mulig å få oppmerksomhet. Vi har bevisst brukt humor som virkemiddel, men det er helt uten sleivspark, sa Pelle Gangeskar i Ringerike Utvikling til NRK. Sammen med kommunikasjonsavdelingen til Ringerike kommune og reklamebyrået Catch Media, ble nettsiden lansert. Emigrateme.com resulterte i mer enn titusen treff og nærmere tusen seriøse henvendelser fra emigreringsklare Trump-motsandere.
  • Invest in Norway er Innovasjon Norges avdeling som jobber med å kartlegge industrimuligheter for utenlandske investorer til Norge. De har nå for alvor vendt blikket mot Ringeriksregionen, en effekt oppnådd gjennom ustoppelig pågangsmot og iherdig salgs- og markedsinnsats fra nettopp Ringerike Utvikling. De har gjennom lengre tid knyttet tette samarbeidsbånd mellom regionens tre kommuner, lokale næringslivsaktører, grunneiere og Invest in Norway: Resultatet er at Invest in Norway har fått øynene opp for at Ringeriksregionen med blant annet sin nærhet til Oslo og Gardermoen, tilgjengelige næringsarealer og lokal fornybar kraftproduksjon er en konkurransedyktig region for etablering av internasjonal industri.

Samarbeid = suksess

Suksessfaktoren for prosjektet Ringeriksbanen og E16 har hele veien vært det solide og tette samarbeidet mellom alle de involverte parter. Prosessen har vært preget av bred enighet mellom regionens tre kommuner og lokalt næringslivet i de store og essensielle beslutningene. Til sammenligning krangles det så busta fyker på blant annet Hamar og i Østfold.

Min frykt nå, er at både tillitsforholdet og det gode samarbeidsklimaet har fått seg et skudd for baugen etter Ringerike kommunes noe overraskende forslag til kutt i nettopp slike sentrale samarbeidsprosjekter. Hvordan vil dette komme til å påvirke det videre politiske samarbeide på tvers av kommunegrensene i regionen? Vel, det gjenstår det å se – men at dette er en bekymringsfull utvikling er det ikke tvil om.

Ordfører i Hole, Per R. Berger, Jevnakers ordfører Lars Magnussen, samt fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg, har alle reagert meget sterkt på dette forslaget. Det er blitt innkalt til hastemøter, og Magnussen gikk så langt som å uttale; – Når vi har en felles forståelse for satsingen, som vi var enige om for et drøyt år siden, er det veldig skuffende når en av eierne kommer med et forslag som sparker litt beina under den, sier ordføreren i Jevnaker. 

Jeg håper nå inderlig at ”varselskuddene” fra våre samarbeidskommuner samt fylkeskommunen, i tillegg til uttalelser i budsjetthøringen, vil resultere i at forslaget til varslede kutt til Ringerike Utvikling forblir nettopp det – et forslag!

Jeg tillater meg avslutningsvis å anmode flertallspartiene på det sterkeste om å revurdere sitt forslag om kutt til Ringerike Utvikling. Det er jeg nemlig overbevist over at vil være det aller beste for regionens langsiktige utvikling.

Sammen blir vi best!

 

 

Del gjerne: